ნახე საქართველო

ENG | რეგისტრაცია | შესვლა
სამშაბათი, 26.05.2020, 20:51
მოგესალმები სტუმარი | | ENG
ზამთრის კურორტები
მოგზაურობა საქართველოში
დასვენება საქართველოში
დამატებითი სერვისები
ფოტო ალბომი
მეგობარი საიტები

barselona, kosta brava, nica,

san remo, monako, kani

8 dRe / 7 Rame

 

 

1 dRe – barselona

Cafrena barselonaSi. Tavisufali dro. espaneTis moe­dan­ze Sou-warmodgena `momRerali fantanebi~ (18:00-mde Camof­re­nili stumrebisTvis). ganTavseba barselonas an kosta doras sanapiroze arsebul sastumroSi.

2 dRe – barselona, kosta brava

barselonas mimoxilviTi eqskursia – guelis parki, sagrada familia, paseo de grasia, centri. montJuikis mTa. transferi kosta bravas sanapiroze, ganTavseba sastum­roSi.

3 dRe – kosta brava

eqskursia tosa de marSi, mgzavroba ulamazesi sanapiro zolis gayolebaze da uZvelesi, XIII saukunis cixesimag­ris monaxuleba. cnobili espanuri Rvinoebis dagemovneba.

4 dRe – nica

Tavisufali dro. gamgzavreba safrangeTis laJvardovan sanapiroze. gzad eqskursia salvador dalis Teatr-muzeumSi. nicaSi Casvla. sastumroSi ganTavseba.

5 dRe – nica

mimoxilviTi eqskursia nicaSi. kldeze ganTavsebuli sofeli ezis daTvaliereba. Tavisufali dro. saRamos Zvel qalaqSi gaseirneba.

6 dRe – san remo, monako, nica

eqskursia san remoSi (italia), romelic cnobilia Tavisi festivalebiT. Tavisufali dro.

eqskursia monakos saxelmwifoSi: kazino monte karlo, TavadTa sasaxle, sakaTedro taZari. dabruneba nicaSi.

7 dRe – kani

gamgzavreba espaneTSi, kosta bravas sanapiroze. gzad cnobili antibis maRlobis panoramuli eqskursia-daT­va­lie­reba, juan de le pen da kani, kinofestivalebis sasax­le misi cnobili varskvlavebis xeivniT da kruazetis sanapiro. kosta bravas sanapiroze Casvla. sastumroSi ganTavseba.

8 dRe – barselona

barselonas aeroportSi gamgzavreba da Camofrena TbilisSi.

 

turis Rirebuleba:

480 evro (sauzme)

530 evro (sauzme da vaxSami)

erT adamiani oradgilian nomerSi

 

eqskursiebis Tanmimdevroba SeiZleba Seicvalos

jgufSi aris 25 adamiani

                    

fasSi Sedis

daxvedra gacileba aeroportSi

ganTavseba 3 varskvlavian sastumroebSi

komfortuli transportireba

turis mixedviT dagegmili eqskursiebi

rusuleonavi gidis momsaxureba

Sesasvleli bileTebi

transferebi

dazRveva

 

fasSi ar Sedis

vizis mxardaWera da vizis mosakrebeli daaxloebiT 50 evro

frena: Tbilisi – (tranziti qveyana: TurqeTi, amsterdami, avst­ria) – espaneTi = 350 evrodan
 

LTD `TOURS IN GEORGIA`    d. aRmaSeneblis 116.

91-16-91; 890 91-16-91; 899 29-29-57, skype: tamo7779, info@tig.ge

მოგზაურობა საქართველოში
მოგზაურობა საზღვარგარეთ
დასვენება საზღვარგარეთ
ეგვიპტე
შესვლის ფორმა
ძებნა
კალენდარი
«  მაისი 2020  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ჩანაწერების არქივი

Copyright MyCorp © 2020 | Website builder - uCoz