ნახე საქართველო

ENG | რეგისტრაცია | შესვლა
სამშაბათი, 18.06.2024, 06:35
მოგესალმები სტუმარი | | ENG
ზამთრის კურორტები
მოგზაურობა საქართველოში
დასვენება საქართველოში
დამატებითი სერვისები
ფოტო ალბომი
მეგობარი საიტები

-----------------------k u l t u r u l - S e m e c n e b i T i

 

Moses mTa, wminda ekaterines monasteri

orSabaTi, xuTSabaTi

savaraudo dro: 21:00-12:00

Fasi: 35$, 20$ bavSvi (2-12 w.)

moses wminda mTa, sadac xvdebiaT ganTiads. istoriis Tanaxmad wminda mTaze ganTiadis Sexvedra adamians codvebs umsubuqebs. estumrebiT Zvel monasters da cecxlovan mayvlis buCqs.

 

wm. Ekaterines monastris monaxuleba

orSabaTi, samSabaTi

savaraudo dro: 06.30-18:00

fasi: 40$, 20$ bavSvi (2-12 w.)

estumrebiT monasters, sadac dasvenebulia wm. ekaterines wimda nawilebi. dahabi. sadili

 

 

kairo, 1 dRe (avtobusiT)

orSabaTi, oTxSabaTi, paraskevi

savaraudo dro: 01.00-24:00

fasi: 75$, 40$ bavSvi (2-12 w.)

piramidebi, didebuli sfinqsi. kairos muzeumi 120 aTasamde eqsponati, tutanhamonis akldama. sadili.

 

super kairo, 1 dRe (avtobusiT)

orSabaTi, xuTSabaTi, SabaTi

savaraudo dro: 01.00-24:00

fasi: 100$, 60$ bavSvi (2-12 w.)

salah ed dinas cixe, mohamed alis meCeTi, egviptis nacionaluri muzeumi. kruizi nilosze - sadili.

piramidebi da sfinqsi.

 

kairo-aleqsandria, 2 dRe (avtobusi)

xuTSabaTi

savaraudo dro: 01.00-24:00

fasi: 160$ 1 adamiani, 300$ ori adamiani, 100$ bavSvi (2-12 w.)

I dRe. kairo, gadasvla aleqsandriaSi. vaxSami. ganTavseba sastumroSi. dasveneba. el montazas parkis monaxuleba (xmelTaSua zRvaSi banaoba - zafxulSi), katakomba kom el Sukafa, `pompeusis obeliskis~ monaxuleba. panoramuli daTvaliereba aleqsandriis biblioTekis. porti kait-bei. sadili restoranSi. meCeTi abu el abasa.

 

kairo, 1 dRe (TviTmfrinaviT)

savaraudo dro: 04.00-20:00

fasi: 250$, 230$ bavSvi (2-12 w.)

piramidebi, sfinqsi. kairos muzeumi 120 aTasze meti eqsponati, tutanhamonis darbazi, sadili

 

luqsori (TviTmfrinaviT)

savaraudo dro: 04.00-20:00

fasi: 250$, 230$ bavSvi (2-12 w.)

sfinqsebis xeivani, mefeTa xeoba, alabastrebis fabrika, erTaderTi qali-faraonis dedofal xatSefsutis taZari (mkvdarTa qalaqi) memnonis kolosi kateriT gaseirneba nilosze, didebuli taZari karnaki (cocxlebis qalaqi) da luqsoris taZari. sadili.

 

ierusalimi, 1 dRe (avtobusiT)

samSabaTi, xuTSabaTi, paraskevi, SabaTi

fasi: 220$, 200$ bavSvi (2-12 w.)

maradiuli qalaqis monaxuleba - dauviwyari STabeWdilebebi ierusalimSi,. TiToeuli RirSesaniSnaobis daTvalierebisas turisti ecnoba istoriul movlenas: godebis kedeli, viadelorosa, macxovris saflavi, geTsimaniis baRi. banaoba mkvdar zRvaze. sadili. sasmeli - damatebiT fasSi.

P.S. aseve aris 2 dRiani israelis turic.

 

qalaqis turi, mimoxilviTi eqskursia

yoveldRe

savaraudo dro: 09.00-23:30

fasi: 10$, 5$ bavSvi (2-12 w.)

qalaqis daTvaliereba. el mustafas meCeTi, sakaTedro taZari, Tqvens foto-albomSi Caemateba axali suraTi romelzec gadaRebuli iqnebiT Sarm-el-Seixis panoramuli xedebis fonze. daagemovnebT egviptur Cais ($) da yalions (1 ojaxze 1 yalioni ufasod), el fanari `Zveli qalaqi~ - savaWro centri sadac SeiZenT yvelafers, suvenirebs, xils.

 

moses abazanebi

orSabaTi, xuTSabaTi

savaraudo dro: 08.00-17:30

fasi: 40$, 20$ bavSvi (2-12 w.)

abazanis miReba samkurnalo, mineralur wylebSi. moses abazanebs adgilobrivi mosaxleoba iyenebs rogorc samkurnalo saSualebas revmatizmis, artritis da kanis daavadebebis winaaRmdeg. monasteries monaxuleba, farSevangebis fermis monaxuleba. sadili. Sopingi `Zvel qalaqSi~

 

ras mohamedi (avtobusi)

samSabaTi, xuTSabaTi, paraskevi, kvira

savaraudo dro: 07.30-17:00

fasi: 40$, 25$ bavSvi (2-12 w.)

mTel mosflioSi sul sami adgilia sadac SegiZliaT naxoT rizoforis tye. `survilebis tba~ - ulamazesi marjnis rifebi. (fasSi ar Sedis CasayvinTi aRWurvuloba)

 

delfinariumi

orSabaTi, oTxSabaTi, paraskevi

savaraudo dro: 13.00-16:00

fasi: 30$, 20$ bavSvi (2-12 w.)

SesaniSNavi warmodgena. gawrTvnili delfinebi - dResaswauli bavSvebisTvis da ufrosebisTvis. delfinebTan suraTis gadaReba da banaoba fasiania.

 

akvaparki

savaraudo dro: 10.00-16:30

fasi: 30$, 20$ bavSvi (2-12 w.)

wylis Camosasrialeblebi, auzi xelovnuri talRebiT, atraqcionebi - mxiaruli garemo. fasSi Sedis sadili: sendviCi, kartofili, sasmeli.

 

niangebis Sou

orSabaTi, xuTSabaTi, SabaTi

savaraudo dro: 20.00-21:0

fasi: 25$, 15$ bavSvi (2-12 w.)

Sou! gvelebi da niangebi. dauviwyari Sou gawrTvnili mtaceblebi.

 

Turquli abano - hamami

fasi: 35$, 20$ bavSvi (2-12 w.)

SesaniSnavi saSualeba modunebisTvis, gaiwmindeT organizmi da suli. nervuli sistemis mowesrigeba. masaJi da pilingi! fasSi Sedis: sauna, pilingi, sapniani masaJi. Tan unda gqondeT pirsaxoci da sacurao kostumi.

 

Sou `1001 Rame~ vaxSamiT

orSabaTi, paraskevi

savaraudo dro: 19.30-00:00

fasi: 25$ vaxSmis gareSe, 45$ vaxSamiT; 15$ vaxSmis gareSe, 25$ vaxSamiT - bavSvi (2-12 w.)

egvipturi folkloruli Sou, nacionaluri simRerebi da cekvebi! vaxSami - aRmosavluri samzareulo marokos restoranSi.

 

diskoteka ` NIGHT LIFE~

savaraudo dro: 00.00-03:00

fasi: Pasha 25$, Hard Rock – 35$, Buddha Bar – 35$

Pasha - yvelaze didi diskoteka Ria cis qveS, msoflio DJ-ebi +1 gamagrilebeli sasmeli

Hard Rock - yvelasTvis cnobili diskoteka, sasmelebi Sedis fasSi

Buddha Bar - evropuli musika, sasmelebi fasSi Sedis, aseve Sedis fasSi transferi.

 

kino 3D

savaraudo dro: 09.00-13:00 da 20:00-22:00

fasi: 15$

unikaluri saSualeba rom SeigrZnoT wiTeli zRva da egvipturi udabno. dauviwyari STabeWdileba

  

eqskursiebis SeZena SegiZliaT sastumroSi ganTavsebisas. yvela zemoTmocemuli informacia unda daazustoT gidTan, romelic dagxvdebaT sastumroSi

                                                                                                                                                           

 

          

 

 

 ლუქსორი

 


 

 ლუქსორი

 


 

wm. ekaterines monasteri

 


 

სინაის უდაბნო

 


 

 

მოგზაურობა საქართველოში
მოგზაურობა საზღვარგარეთ
დასვენება საზღვარგარეთ
ეგვიპტე
შესვლის ფორმა
ძებნა
კალენდარი
«  ივნისი 2024  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ჩანაწერების არქივი

Copyright MyCorp © 2024 | Website builder - uCoz