ნახე საქართველო

ENG | რეგისტრაცია | შესვლა
სამშაბათი, 18.06.2024, 06:32
მოგესალმები სტუმარი | | ENG
ზამთრის კურორტები
მოგზაურობა საქართველოში
დასვენება საქართველოში
დამატებითი სერვისები
ფოტო ალბომი
მეგობარი საიტები

-------------------------

 

დ ა ი ვ ი ნ გ ი   დ ა   ი ა ხ ტ - ტ უ რ ე ბ ი

 

 

maisara VIP gasirneba zRvaze

xuTSabaTi, kvira

savaraudo dro: 07.30-17:00

fasi: 85$, 50$ bavSvi (2-12 w.)

gaseirneba zRvaze - nakrZalSi, komfortuli iaxtiT. 2 gaCereba banaobisTvis. kveba SEA FOOD, maqsimaluri raodenoba turistebis 25 adamiani. (fasSi ar Sedis CasayvinTi aRWurviloba)

 

saRamos kruizi

orSabaTi, oTxSabaTi

savaraudo dro: 18.30-23:00

fasi: 35$, 20$ bavSvi (2-12 w.)

romantiuli mogzauroba wiTel zRvaze, musikis fonze, vaxSamiT da sasmelebiT. komfortuli gemi.

 

navi SuSis ZiriT

orSabaTi, paraskevi

savaraudo dro: 10.30-14:00

fasi: 20$, 10$ bavSvi (2-12 w.)

turisti gaecnoba wiTeli zRvis mTel silamazes. SesaZlebelia kameris da fotoaparatis gamoyeneba.

 

batiskafi

savaraudo dro: 09.00-12:0

fasi: 50$, 30$ bavSvi (2-12 w.)

turists eZleva unikaluri Sansi, rom daaTvalieros wiTeli zRva batiskafi

meSveobiT.

 

daivingi kateridan

savaraudo dro: 07.30-17:00

fasi: 55$ erTi CayvinTva, 75$ ori CayvinTva

miuxedavad imisa gaqvT Tu ara gamocdileba an mcireodeni warmodgena mainc akvalangistobaze, ar gauSvaT es Sansi da CayvinTeT 8 metris siRrmeze rusulenovan instruqtorTan erTad. Tqven estumrebiT ulamazes wyalqveSa sivrces. fasSi Sedis savaldebulo daivingis dazRveva. P.S. Tqven aseve SegiZliaT SeiswavloT Open Water Diver da miiRoT serTifikati (430$).

 

daivingi `udabnos saidumlo~

xuTSabaTi, SabaTi

savaraudo dro: 07.30-16:30

fasi: 95$ erTi adamiani, 170$ ori adamiani, 65$ snorklingi; 35$ bavSvi (2-12 w.)

dahabi. wyalSi CaSveba, gaseirneba kvadrociklebiT udabnoSi, estumrebiT namdvil oaziss. Sopingi dahabSi. sadili

 

ras mohamedi (kateriT)

orSabaTi, oTxSabaTi, SabaTi

savaraudo dro: 07.30-17:00

fasi: 45$, 25$ bavSvi (2-12 w.)

estumrebiT, erT-erT yvelaze lamaz wyalqveSa nakrZals. (fasSi ar Sedis CasayvinTi aRWurviloba)

 

marjnebis kunZulebi

samSabaTi, xuTSabaTi, kvira

savaraudo dro: 07.30-17:00

fasi: 40$, 25$ bavSvi (2-12 w.)

estumrebiT mravalferovan marjnebs da Tevzebs. sadili. (fasSi ar Sedis CasayvinTi aRWurviloba)

 

mekobreTa iaxta

orSabaTi, oTxSabaTi

savaraudo dro: 07.30-17:00

fasi: 65$, 40$ bavSvi (2-12 w.)

sazRvao mogzauroba `mekobreTa iatxiT~ dagitovebT uamrav STabeWdilebas. romantika da Tavgadasavali. fasSi Sedis: sadili, CasayvinTi aRWurviloba, pirsaxoci

 

kartingi

savaraudo dro da fasi: 11.00-17:00 50$ da 17:00-23:00 60$

15/100 wuTi

 

eqskursiebis SeZena SegiZliaT sastumroSi ganTavsebisas. yvela zemoTmocemuli informacia unda daazustoT gidTan, romelic dagxvdebaT sastumroSi

 

მოგზაურობა საქართველოში
მოგზაურობა საზღვარგარეთ
დასვენება საზღვარგარეთ
ეგვიპტე
შესვლის ფორმა
ძებნა
კალენდარი
«  ივნისი 2024  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ჩანაწერების არქივი

Copyright MyCorp © 2024 | Website builder - uCoz