ნახე საქართველო

ENG | რეგისტრაცია | შესვლა
ოთხშაბათი, 05.10.2022, 01:01
მოგესალმები სტუმარი | | ENG
ზამთრის კურორტები
მოგზაურობა საქართველოში
დასვენება საქართველოში
დამატებითი სერვისები
ფოტო ალბომი
მეგობარი საიტები
 

turis dasaxeleba: konkurnt turi

mimarTuleba: dmanisi

xangrZlivoba: 3 dRiani

saukeTeso sezoni: 20.04 – 30.10

jgufi: 30 kaci – 2 konkurenti kompania, 4 animatori, 2 mzareuli, 1 turlideri, 2 operatori, 1 fotografi

 

1 dRe.

marSruti: Tbilisi – bolnisis sioni – dmanisis naqalaqari.

dRis programa: gasvla Tbilisidan 2:30 saaTze. SeCereba da pirveli 1 saaTiani aqtiuri Sejibreba bolnisTan. bolnisis sionis monaxuleba da gzis gagrZeleba dmanisisken. Secereba maSaveras xeobaSi. sadili. gamgzavreba bolnisSi. banakis dacema (an ganTavseba sasturmo saxlSi). mesame 1 saaTiani inteleqtualuri Sejibreba da vaxSami.

transporti : avtobusi da mikroavtobusi

RamisTeva: sastumro saxlSi an karvebSi

kveba: sadili da vaxSami

 

2 dRe.

marSruti: dmanisis naqalaqari. gaseirneba xeobaSi

dRis programa: sauzmis Semdeg gamgzavreba gamgzavreba mdinare maSaveras xebaSi. erTi 1 saaTiani aqtiuri Sejibreba (wyalTan dakavSirebuli), dabruneba dmanisis naqalaqarSi da didi Sejibrebis dawyeba. vaxSami

transporti: avtobusi da mikroavtobusi. qveiTi elementebi

RamisTeva: sastumro saxlSi an karvebSi

kveba: sauzme, sadili da vaxSami

 

3 dRe:

marSruti: dmanisi - Tbilisi

dRis programa: sauzmis Semdeg jgufi agrZelebs wina dRes dawyebul erT dRian Sejibrebas. am Sejibrebis dasrulebis Semdeg gamomgzavreba wuRruRaSenis mosanaxuleblad (XII – XIII s.).  wuRruRaSenTan erTi 1 saaTiani TamaSi. dabruneba TbilisSi.

transporti : avtobusi da mikroavtobusi

kveba: sauzme da sadili.

 

turis fasi:

karvebiT - 231 lari (3465 – 15 kaciani jgufi)

sastumroSi – 265 lari (3975 – 15 kaciani jgufi)

fasi mocemulia dRg-s CaTvliT

 

turSi Sedis:

transportireba;

ganTavseba karvebSi (SesaZlebelia sastumroSi);

3-jeradi kveba;

aucilebeli saerTo saWiroebis aRWurviloba;

mzareulis momsaxureba;

qarTulenovani turlideri;

profesionali animatorebis jgufi;

video gadaReba - 2 operatori;

fotogadaReba;

 

turis damTavebis Semdeg turis TiToeul monawiles gadaecema DVD diski gadaRebuli filmebiTa da fotoebiT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოგზაურობა საქართველოში
მოგზაურობა საზღვარგარეთ
დასვენება საზღვარგარეთ
ეგვიპტე
შესვლის ფორმა
ძებნა
კალენდარი
«  ოქტომბერი 2022  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
ჩანაწერების არქივი

Copyright MyCorp © 2022 | Website builder - uCoz