ნახე საქართველო

ENG | რეგისტრაცია | შესვლა
სამშაბათი, 26.05.2020, 19:12
მოგესალმები სტუმარი | | ENG
ზამთრის კურორტები
მოგზაურობა საქართველოში
დასვენება საქართველოში
დამატებითი სერვისები
ფოტო ალბომი
მეგობარი საიტები


Satiloba 2009


19 seqtemberi. 2009 weli.

pirveli nawili _ gza 

Suafxos gadasaxvevidan Satilamde gamoefineba banerebi Zveli fotoebiT da gamonaTqvamebiT (10 cali), rogorc gzis maCveneblebi. banerebze ganTavsdeba sponsorebis logoebi, damzaddeba winsafrebi da Tavsafrebi (bendenebi), xevsuruli ornamentiT da sponsorebis logoebiT. kldis cremlebTan ,,nawveTasTan” cxenosani xevsurebi, stumrebs SeaCereben da ganavTvlis iumoristul rituals Seასრულებენ.


meore nawili – maspinZloba 

mTel SatilSi ganTavsdeba kvebis obieqtebi, restornebi. imuSaveben 24 saaTiani datvirTviT. moewyoba tradiciuli xelsaqmis gamofena-gayidva. gaiyideba adgilobrivi produqti (bazari).


mesame nawili _cocxali muzeumi 14.00. (Satilis qviTkirebi, koSkebi)

 WraqiT ganaTebul qviTkirebSi moxdeba Cveneba aRdgenili tradiciebis. safixvnoSi ki uxucesebi isaubreben dRevandel socialur da politikur sakiTxebze. xevsuri qalebi aCveneben xelsaqmis tradiciul damuSavebas, meburnuTe qalebi ki dafqvaven burnuTs da SesTavazeben stumrebs. gaimarTeba maspinZlobis scena, sadac moixarSeba xaviwi, xinkali, riTac umaspinZleben WerxoSi Sekebil stumrebs. qviTkirebSi, Zvel akvanSi deda xevsuruli nanaTi bavSvs daaZinebs, romelsac akvanSi daniSvnis tradicia mohyveba. iqneba Cveneba xevsuruli tradiciuli qorwilis. moismenen xevsur moleqseTa leqs da kafias, banebze tradiciulad daiyreba Tiva da xorbali. Tiva dayril banze gaimarTeba xevsuri gogo-biWebis lxini. moxdeba Cveneba uxucesi xevsurebis farikaobis (keWnaoba). Werxoebi moirTveba mTis samkurnalo balaxebiT: dekiT, TavSaviT da sxva alpuri mcenareebiT.


meoTxe nawili - oficialuri nawilis gaxsna 15.00 saaTi (axali Satilis scena)

ansambli ,,aragvelebis” musikaluri nomrebi. dajildoeba

Semdegi nominaciebi: 1.    saukeTeso mxedari, 2.   yvelaze mxcovani Satilioni, 3.   yvelaze patara Satilioni, 4.   saukeTeso moleqse, 5.   saukeTeso mokafiave, 6.   saukeTeso meburnuTe qali, 7.   saukeTeso mexinkle. 8.   kai yma, 9.   yvelaze lamazi xevsuri qali, 10.  sapatio satilioni, 11.   sofelSi marto mcxovrebi, 12.  adaTis sauketeso mcodne, 13.  mravalSviliani ojaxი


mexuTe nawili 16.00sT - ludis kodis dalocva da sakargymos mirTmeva, xevsureTSi rCeuli kai ymisaTvis.


meeqvse nawili 17.00sT - doRi

sulis cxenis dalocva gardacvlili Satilioni axalgazrdebis (biZina da gogi WinWaraulebis) saxalze. daSveba qaCus cixidan


meSvide nawili 19.00sT - (axali Satili, scena)

folkloruli musikis koncerti cocxali SesrulebiT. monawileobas miiReben: 

lela TaTaraiZe, giorgi uSikiSvili, “Sini”, “33a”, zeTamze”, suliko”

koncertis damTavrebis Semdeg dainTeba 7 koconi, sadac eTno jgufebi stumrebTan gaaTeven Rames.

 

20 seqtemberi. 2009 weli.

merve nawili _ ciskris locva (7sT)

msurvelTa jgufi daiZvreba anatoris saZvaleebisken, xevsuruli datirebiT. anatorSi berebi aRavlenen micvalebulTa sulebisaTvis Sendobis locvas daidgmeba tabla maT saxelze. gzad daibneva CitebisaTvis xorbali (tradiciulad). 

 

mecxre nawili _ damSvidobeba

Satilidan daTvis jvris ureltexilamde, yovel wyarosTan (micvalebulis) maspinZlebi sakarTano yanwebiT gaacileben stumrebs (tradiciulad)

მოგზაურობა საქართველოში
მოგზაურობა საზღვარგარეთ
დასვენება საზღვარგარეთ
ეგვიპტე
შესვლის ფორმა
ძებნა
კალენდარი
«  მაისი 2020  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ჩანაწერების არქივი

Copyright MyCorp © 2020 | Website builder - uCoz