ნახე საქართველო

ENG | რეგისტრაცია | შესვლა
სამშაბათი, 23.07.2024, 14:25
მოგესალმები სტუმარი | | ENG
ზამთრის კურორტები
მოგზაურობა საქართველოში
დასვენება საქართველოში
დამატებითი სერვისები
ფოტო ალბომი
აირჩიე მიმართულება
6 დღიანი ტური [1]
8 დღიანი ტური #1 [1]
8 დღიანი ტური #2 [1]
8 დღიანი ტური #3 [1]
თურქეთის ზამთრის კურორტები [6]
მეგობარი საიტები
მთავარი » ფაილები » 8 დღიანი ტური #1

8 დღიანი: ბარსელონა, კოსტა დორადა, მონსერატი, ტარაგონა
[ ] 28.04.2009, 17:18

barselona, kosta dorada, barselona (korida), montserati, taragona

8 dRe / 7 Rame

 

1 dRe - barselona

Cafrena barselonaSi. transferi. ganTavseba sastumroSi kos­ta doradas sanapiroze.

2 dRe – kosta dorada

barselona – korida (bileTis fasi 40 evro, transferi fasSi Sedis) an port aventuras gasarTob parkSi Sesvla. sastum­roSi dabruneba. – yuradReba! korida yovel kviras ar tardena, daazusteT bronirebis dros.

3 dRe – kosta dorada

monseratis monastris monaxuleba, romelic daarsebulia benediqteli berebis mier XI saukunis dasawyisSi. sastumroSi dabruneba

4 dRe – kosta dorada

mimoxilviTi eqskursia barselonaSi – gualis parki, wminda ojaxis taZari, kataloniis moedani, monJuikis mTa.

5 dRe – kosta dorada

Tavisufali dRe. saRamos – espanuri gawvrTnili cxenebisa da flamenkos Souze daswreba – espanuri Rame (damatebiTi gadasaxadi)

6 dRe – kosta dorada

Tavisufali dRe. saRamos SesaZlebelia moinaxuloT Sua­sau­ku­neebis cixesimagre qalaq torderaSi, sadac naxavT war­mod­ge­nas cxenebze – raindTa turniri (damatebiTi gadasaxadi). sastumroSi dabruneba.

7 dRe – kosta dorada

Tavisufali dRe

8 dRe – kosta dorada

sauzme. barselonas aeroportidan gamgzavreba

 

 

turis Rirebuleba:

390-560 evro (sauzme) fasi damokidebulia sezonze

erT adamiani oradgilian nomerSi

 

eqskursiebis Tanmimdevroba SeiZleba Seicvalos

jgufSi aris 25 adamiani

                       

fasSi Sedis

daxvedra gacileba aeroportSi

ganTavseba 3 varskvlavian sastumroebSi

komfortuli transportireba

turis mixedviT dagegmili eqskursiebi

rusuleonavi gidis momsaxureba

Sesasvleli bileTebi

transferebi

dazRveva

 

fasSi ar Sedis

vizis mxardaWera da vizis mosakrebeli daaxloebiT 50 evro

frena: Tbilisi – (tranziti qveyana: TurqeTi, amsterdami, avst­ria) – espaneTi = 350 evrodan
 

LTD `TOURS IN GEORGIA`

d. aRmaSeneblis 116.

91-16-91; 890 91-16-91; 899 29-29-57, skype: tamo7779, info@tig.ge

კატეგორია: 8 დღიანი ტური #1 | დაამატა: tig
ნანახია: 2819 | რამოტვირთვები: 0 | რეიტინგი: 0.0/0 |
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email *:
კოდი *:
მოგზაურობა საქართველოში
მოგზაურობა საზღვარგარეთ
დასვენება საზღვარგარეთ
ეგვიპტე
შესვლის ფორმა
ძებნა

Copyright MyCorp © 2024 | Website builder - uCoz