ნახე საქართველო

ENG | რეგისტრაცია | შესვლა
ოთხშაბათი, 05.10.2022, 01:44
მოგესალმები სტუმარი | | ENG
ზამთრის კურორტები
მოგზაურობა საქართველოში
დასვენება საქართველოში
დამატებითი სერვისები
ფოტო ალბომი
აირჩიე მიმართულება
6 დღიანი ტური [1]
8 დღიანი ტური #1 [1]
8 დღიანი ტური #2 [1]
8 დღიანი ტური #3 [1]
თურქეთის ზამთრის კურორტები [6]
მეგობარი საიტები
მთავარი » ფაილები » 8 დღიანი ტური #2

8 დღიანი – ბარსელონა, კოსტა ბრავა, /კორიდა/, მონსერატი, ფიგეიროსი /დალის მუზეუმი/
[ ] 29.04.2009, 10:24

barselona, kosta brava,

barselona (korida), montserati, figeirosi (dalis muzeumi)

8 dRe / 7 Rame

 

1 dRe – barselona

Cafrena barselonaSi. transferi kosta bravas sanapiroze. ganTavseba sastumroSi

2 dRe – kosta brava

barselona – korida an barselonas akvariumi da espaneTis moedanze Sou warmodgena `momRerali fantanebi~. dabruneba sastumroSi. (am dRes vaxSami Secvlilia sadiliT) yuradReb! - korida yovel kviras ar tardeba. daazusteT dajavSnis dros.

3 dRe – kosta brava

Tavisufali dRe

4 dRe – kosta brava

monseratis monastris monaxuleba, romelci daarsebulia benediqteli berebis mier VI saukunis dasawyisSi.

5 dRe – kosta brava

mimoxilviTi eqskursia barselonaSi – guelis parki, gaudis taZari – sagrada familia, ramblasi, montJuikis mTa, kataloniis moedani. sastumroSi dabruneba.

saRamos flamenkos Souze – la siesta (damatebiTi gadasaxadi)

6 dRe – kosta brava

Tavisufali dRe. SesaZlebelia moinaxuloT Suasaukuneebis cixesimagre, sadac naxavT warmodgenas cxenebze – raindebis turniri da flamenkos Sou (damatebiTi gadasaxadi). dabruneba sastumroSi

7 dRe – kosta brava

eqskursia figeueresSi, salvador dalis Teatr-muzeumSi. muzeumis Semdeg – Tavisufali dro sadilisTvis da JironaSi gamgzavreba – Zveli qalaqi, sakaTedro taZari (damatebiTi gadasaxadi), evropuli kvartali, arabuli abanoebi (damatebiTi gadasaxadi), san felius eklesia. dabruneba sastumroSi

8 dRe – barselona

transferi aeroportamde. gamofrena TbilisSi

 

turis Rirebuleba:

390 evro (sauzme) 25.04-27.06 da 12.09-3.10

490 evro (sauzme) 04.07-05.09

erT adamiani oradgilian nomerSi

 

eqskursiebis Tanmimdevroba SeiZleba Seic­valos

jgufSi aris 25 adamiani

 

fasSi Sedis

daxvedra gacileba aeroportSi

ganTavseba 3 varskvlavian sastumroebSi

komfortuli transportireba

turis mixedviT dagegmili eqskursiebi

rusuleonavi gidis momsaxureba

Sesasvleli bileTebi

transferebi

dazRveva

 

fasSi ar Sedis

vizis mxardaWera da vizis mosakrebeli daaxloebiT 50 evro

frena: Tbilisi – (tranziti qveyana: Tur­qeTi, amsterdami, avst­ria) – espaneTi = 350 evrodan
 
sastumro bazaleTi, orTaWala, avtosadguris pirdapir

91-16-91; 10-26-85, 890 91-16-91; 899 29-29-57, skype: tamo7779, info@tig.ge, tamuna@tig.ge

კატეგორია: 8 დღიანი ტური #2 | დაამატა: tig
ნანახია: 2575 | რამოტვირთვები: 0 | რეიტინგი: 0.0/0 |
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email *:
კოდი *:
მოგზაურობა საქართველოში
მოგზაურობა საზღვარგარეთ
დასვენება საზღვარგარეთ
ეგვიპტე
შესვლის ფორმა
ძებნა

Copyright MyCorp © 2022 | Website builder - uCoz